Bez obav


Profesionální služby. Férové ceny.


Rychlá navigace: výběr služeb, navigace.Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím serveru BEZOBAV.CZ umístěného na webovém rozhraní www.bezobav.cz mezi naší společností

Fortion Networks, s.r.o., se sídlem Božkovská 307/9, 326 00 Plzeň,

IČ: 26397994

DIČ: CZ26397994

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17708

Adresa pro doručování: Fortion Networks, s.r.o., Božkovská 307/9, 326 00 Plzeň

Telefonní číslo: +420 776 776 789

Kontaktní e-mail: podpora@bezobav.cz

(dále jen „my“ nebo „poskytovatel“)

a Vámi jako klientem – odběratelem služeb

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

-      doména (resp. doménové jméno) je adresa webu;

-      NIX znamená Neutral Internet Exchange, peeringový bod v České republice, kde se navzájem spojují vybrané sítě; v kontextu těchto obchodních podmínek se jedná o určení destinace přenášených dat; přenosem dat do NIXu je tedy přenos dat ze sítí a do sítí propojených v tomto bodu se sítí poskytovatele;

-      občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

-      obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;

-      poskytnutý prostor je prostor poskytovaný poskytovatelem, který je předmětem služby;

-      přenos dat je objem dat měřený v gigabajtech (GB), který je přenášen po síťovém rozhraní serveru v souvislosti s Vaší službou;

-      server jsou technické prostředky poskytovatele, na kterých je pro Vás provozována služba;

-      služba poskytovatele (nebo jen „služba“) je služba nabízená poskytovatelem na webovém rozhraní; službou je zejména registrace domén, webhosting, pronájem serverů, vydávání SSL certifikátů, případně i další služby související se správou webu, které poskytovatel nabízí na webovém rozhraní nebo na jejichž poskytnutí se s poskytovatelem dohodnete;

-      smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout Vám službu, a Vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek;

-      SSL certifikáty jsou certifikáty zajišťující bezpečnost dat během přenosu k návštěvníkovi Vašich stránek;

-      TLD je zkratka pro Top Level Domain, neboli doména první úrovně (.CZ, .COM, .EU a jiné uvedené na webovém rozhraní);

-      tranzit je přenos dat do jiných sítí než těch, které jsou se sítí poskytovatele propojeny v bodě NIX, tedy přenos dat mimo NIX;

-      webhosting je pronájem prostoru pro Vaše webové stránky na našem serveru;

-      webové rozhraní poskytovatele (nebo jen „webové rozhraní“) je rozhraní umístěné na adrese www.bezobav.cz;

-      zákaznická podpora je kontaktní osoba nebo osoby poskytovatele, na které se můžete obrátit v případě dotazů souvisejících s objednanou službou;

-      zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.          Je smlouva o poskytování služeb spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná pouze v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a naše služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Jinak se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3.          Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní) a právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3 těchto obchodních podmínek). Dále je Vám poskytována zvláštní ochrana dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

1.4.          Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

-      těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

-      Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují používání webového rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

-      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

1.5.          Volba práva

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. O takové změně Vás vždy předem, nejméně 30 dní před dnem účinnosti takové změny, informujeme prostřednictvím e-mailu nebo webového rozhraní. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

2.       SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1.          Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku našich služeb, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2.          Jak podat objednávku našich služeb?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména označení položky, o kterou máte zájem, a Vaše kontaktní údaje.

Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Pokračovat“ bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.3.          Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4.          Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku lze zrušit až do úhrady ceny služeb. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

2.5.          Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

Smlouva není uzavírána písemně; tvoří ji tyto obchodní podmínky a Vaše objednávka.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

 

3.       PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.          Jaká je cena služeb?

Ceny našich služeb uvedené v ceníku na webovém rozhraní jsou konečné, zahrnují veškeré daně (je-li cena uvedena bez daně, je tato informace vždy uvedena spolu s cenou) a další případné poplatky.

Na webovém rozhraní je rovněž uvedena frekvence plateb za poskytování služeb.

3.2.          Jaké způsoby platby za poskytnutí služby přijímáme?

Cenu za poskytnutí služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

-      online platební kartou prostřednictvím služby GoPay nebo PayPal;

-      bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

3.3.          Co se stane, pokud neuhradíte cenu na další období včas?

Pokud neuhradíte cenu na další období do konce období předchozího, jsme oprávněni přerušit poskytování neuhrazené služby.

 

4.       POSKYTNUTÍ SLUŽBY

4.1.          Kdy Vám bude služba poskytnuta?

Pro poskytnutí služby je nutné, abyste provedli platbu (tj. aby byla částka připsána na náš účet).

Službu Vám poskytneme nejpozději do 2 pracovních dnů od provedení platby (neplatí u registrace domén). Jste-li spotřebitelem, vezměte na vědomí, že souhlasem s poskytnutím služby před uplynutím 14 dnů od uzavření smlouvy ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy. Pokud s tímto nesouhlasíte, bude Vám služba poskytnuta až po 14 dnech od uzavření smlouvy.

4.2.          Jak poskytujeme službu registrace domén?

Registraci domény provádíme Vaším jménem prostřednictvím registrátora. Objednáním této služby nás opravňujete k Vašemu zastupování při registraci objednané domény u registrátorů, a zároveň stvrzujete, že jste se seznámil s pravidly registrace domén pod vybranou TLD a souhlasíte s nimi. Tato pravidla jsou dostupná na internetových stránkách správců zvolené TLD.

Vezměte na vědomí, že u některých TLD je podmínkou registrace sídlo nebo pobyt v daném státě. V takovém případě provedeme registraci domény na jméno zahraničního smluvního partnera registrátora, pokud takovou možnost registrátor umožňuje.

Někteří registrátoři po Vás mohou požadovat provedení určitého kroku, např. odsouhlasení podmínek nebo podepsání smlouvy. Vezměte na vědomí, že neodpovídáme za neúspěch registrace, pokud požadované podmínky registrátora neplníte.

Na webovém rozhraní se po zadání Vámi vybrané domény dozvíte, zda je tato doména dostupná k registraci. Takto zobrazená dostupnost domény je pouze informativní. Neodpovídáme za správnost informace o dostupnosti domény, zejména z důvodu registrace domény třetí osobou v období mezi odesláním objednávky a provedením platby z Vaší strany. Nastane-li taková situace a objednaná doména již není v době přijetí platby dostupná, navrhneme Vám řešení této situace včetně možnosti vrácení peněz.

Pro registraci doménového jména používáme údaje, které nám poskytujete při procesu objednávky. Vezměte, prosíme, na vědomí, že neodpovídáme za následky způsobené uvedením chybných údajů z Vaší strany.

4.3.          Zákaznická podpora

Máte-li nějaké dotazy nebo problémy související s objednanou službou, můžete se obrátit na zákaznickou podporu. Možné způsoby kontaktování zákaznické podpory jsou uvedeny na webovém rozhraní. Pro co nejrychlejší vyřízení Vašeho dotazu doporučujeme využít e-mail. Za doručený e-mail se považuje takový e-mail, na který byla vygenerována a zaslána automatická odpověď systému zákaznické podpory.

4.4.          Řádné fungování služeb

Neneseme odpovědnost za škody způsobené výpadky či omezeními serveru, porušením či ztrátou dat nebo za škody způsobené zásahy třetích osob. Zavazujeme se však předcházet těmto skutečnostem všemi nám dostupnými prostředky a usilovat o nepřetržitý provoz smluvené služby.

Neneseme odpovědnost za nefunkčnost služeb, které jste zavinili Vy svým neodborným jednáním.

Vezměte na vědomí, že máme právo využít Vaše kontaktní údaje k zasílání informací o výpadcích.

 

5.       PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1.          Zakázané užití

Na poskytnutý prostor je zakázáno umísťovat soubory nebo jiný obsah:

-               které poškozují nebo jsou způsobilé poškodit dobré jméno či pověst třetích osob;

-               jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s těmito pravidly, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména příspěvky, jež lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále příspěvky erotického či pornografického charakteru;

-               obsahující texty a vyobrazení, k nimž nemáte náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;

-               obsahující kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;

-               které obtěžují ostatní uživatele nebo jim zamezují v řádném využívání jejich služeb;

-               které nadměrně zatěžují výpočetní prostředky serveru (např. procesor, paměť, databázi), narušují bezpečnost nebo stabilitu serveru nebo nadměrně využívají přenosové kapacity serveru.

Objednáním služby se zavazujete, že:

-               nebudete na přiděleném serveru provozovat herní webové rozhraní a webové rozhraní sloužící pro download nebo chat;

-               nebudete záměrně omezovat, přetěžovat nebo blokovat provoz serveru;

-               zjistíte-li v průběhu užívání služby bezpečnostní či technickou závadu, neprodleně tuto skutečnost oznámíte naší zákaznické podpoře.

5.2.          Omezení posílání zpráv

Objednáním služby se zavazujete, že naše služby nebudete využívat k rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv (tzv. SPAMu).

Zároveň se zavazujete, že naše služby nebudete využívat k rozesílání více než 100 e-mailových zpráv za hodinu bez našeho předchozího souhlasu.

 

6.       PŘENOS DAT

Vezměte na vědomí, že služby provozované na serverech poskytovatele jsou svým zaměřením určeny především pro přenos dat do NIXu. Bude-li tranzit u Vaší služby převyšovat přenos dat do NIXu nebo bude-li tranzit u Vaší služby značně překračovat průměrný tranzit u ostatních služeb poskytovatele, můžete být vyzváni k úhradě poplatku za přenesená data dle našeho platného ceníku.

 

7.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku má obecně každý spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

Vezměte na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dní od uzavření smlouvy). Souhlasem s poskytnutím služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek berete na vědomí.

V případě, že služby dosud nebyly splněny, máte při odstoupení od smlouvy povinnost uhradit nám poměrnou část ceny za služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

8.       TRVÁNÍ SLUŽBY, JEJÍ SKONČENÍ A DŮSLEDKY

Není-li na webovém rozhraní uvedeno něco jiného, uzavírá se smlouva na dobu 1 roku. Pokud z Vaší strany nedojde k úhradě platby na další období do konce aktuálně předplaceného období, má se za to, že si přejete ukončit poskytování služby.

Ukončit trvající či opakované poskytování služeb naší společností je možné kdykoliv a bez udání důvodu také výpovědí smlouvy. Výpověď můžete podat prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo jiným způsobem. Pokud se rozhodneme vypovědět smlouvu my, dáme Vám to na vědomí prostřednictvím kontaktního e-mailu. Výpovědní doba je čtrnáct (14) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena. Po skončení výpovědní doby bude poskytování služeb ukončeno.

Dojde-li k výpovědi z naší strany, máte nárok na vrácení poměrné části ceny služby za 1 rok. To neplatí v případě okamžitého ukončení smlouvy z důvodu porušení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek z Vaší strany. V případě výpovědi z Vaší strany nárok na vrácení poměrné části ceny služby nemáte, pokud k výpovědi nedošlo z důvodu porušení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek z naší strany.

Vezměte na vědomí, že dojde-li k porušení článku 5 nebo článku 10 těchto obchodních podmínek z Vaší strany, máme právo:

-        přerušit poskytování služby;

-        vyzvat Vás k nápravě ve lhůtě 24 hodin pod sankcí přerušení poskytování služby;

-        ukončit smlouvu bez výpovědní doby a bez nároku na vrácení poměrné části ceny za nevyčerpané služby.

Neneseme odpovědnost za jakékoliv škody, které Vám případně vzniknou v důsledku uplatnění našeho práva přerušení poskytování služby.

O postupu po ukončení smlouvy, zejména o převedení správy webu na Vás, o licencích nezbytných pro pokračování v provozu webu včetně způsobu jejich získání apod. budete informováni bez zbytečného odkladu.

 

9.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174 občanského zákoníku). Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u nás uplatníte telefonicky, e-mailem či písemně.

9.1.          Jak reklamovat platbu?

Pokud nám nedorazila Vaše platba, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonu. Pro co nejrychlejší vyřízení doporučujeme přiložit doklad o provedení platby.

9.2.          Jak reklamovat poskytované služby?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní a jsou v souladu s platnými právními předpisy, a dále že jsou poskytovány po uvedenou dobu (tj. po dobu, která je uvedena v popisu dané služby).

Reklamaci služeb u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy Vám byla služba poskytnuta.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z Vašich následujících práv:

(a)      bezplatné poskytnutí náhradní služby;

(b)      přiměřená sleva z ceny služby;

(c)       odstoupení od smlouvy.

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

 

10.   ODPOVĚDNOST

Vezměte, prosíme, na vědomí, že odpovídáte za veškerý obsah, který na poskytnutý prostor vložíte (zejména texty, fotografie a další vyobrazení, audiovizuální obsah apod.), zejména za to, že k tomuto obsahu máte veškerá autorská práva či příslušné licence.

Pokud na poskytnutém prostoru provozujete e-shop, vezměte na vědomí, že pro prodej touto formou musíte mít veškerá potřebná povolení a oprávnění. Za zboží a služby nabízené prostřednictvím e-shopu nesete výlučnou odpovědnost Vy jako prodávající, resp. poskytovatel takových služeb.

Při využití služby e-mail marketingu odpovídáte za dodržení veškerých zákonných náležitostí pro správu a zpracování osobních údajů a pro zasílání obchodních sdělení, zejména:

-      registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

-      souhlas se zasíláním obchodních sdělení;

-      řádné označení obchodního sdělení.

Vznikne-li nám v důsledku porušení tohoto článku nebo článku 5 z Vaší strany škoda, máme právo vymáhat po Vás náhradu této škody.

Náhradu škody po Vás máme právo vymáhat také tehdy, bude-li na nás z důvodu porušení tohoto článku nebo článku 5 z Vaší strany vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění za poškození dobré pověsti, případně jiné obdobné plnění.

 

11.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.       Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

11.2.       Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

11.3.       Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) nebo na Český telekomunikační úřad (http://www.ctu.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

11.4.       Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10. 3. 2016.